Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.

Program Działania Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie na lata 2009- 2015

Celem przygotowanego programu było wypełnienie zadań, jakie spoczywają na lokalnym samorządzie, współpracującym spójnie z innymi partnerami w realizacji celów i zadań kulturowych. Program ma wyznaczać cele strategiczne w zakresie rozwoju kulturalnego oraz określać działania, które przyniosą Miastu i Gminie zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.

 


Urząd Miasta i Gminy
Ul. Dąbska 17
62-650 Kłodawa
Tel. 063 27 30 622
Fax. 063 27 30 101
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


SPIS TREŚCI

 
I. Ogólna charakterystyka Miasta i Gminy Kłodawa 4
1.1. Informacje ogólne 4
1.2. Główne zabytki Miasta i Gminy 4
II. Historia i teraźniejszość Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie 5
2.1. Historia powstania 5
2.2. Zadania i działalność Gminnego Ośrodka Kultury 5
2.3. Grupy i sekcje skupione w GOK 6
2.4. Harmonogram imprez organizowanych przez GOK  9
III. STRUKTURA PROGRAMU ROZWOJU GOK W KŁODAWIE 12
3.1. Diagnoza stanu istniejącego 12
3.2. Misja Gminnego Ośrodka Kultury 12
3.3. Cele strategiczne Gminnego Ośrodka Kultury 13
3.4. Główne kierunki działań Gminnego Ośrodka Kultury 14

 

WSTĘP


       Istniejący potencjał kulturowy w gminie Kłodawa wyraża się zarówno w całokształcie dorobku historycznego, artystycznego i cywilizacyjnego, jak i (w wąskim rozumieniu) w działaniu wybitnych twórców, funkcjonowaniu sieci instytucji kultury, organizacji pozarządowych i obiektów kultury materialnej, w tym zabytków ruchomych i nieruchomych. Wszystkie te strefy są i powinny być w przyszłości przedmiotem zainteresowania lokalnej władzy samorządowej, a ich działalność objęta publicznym mecenatem bezpośrednim lub pośrednim.
Celem przygotowanego programu było wypełnienie zadań, jakie spoczywają na lokalnym samorządzie, współpracującym spójnie z innymi partnerami w realizacji celów i zadań kulturowych. Program ma wyznaczać cele strategiczne w zakresie rozwoju kulturalnego oraz określać działania, które przyniosą Miastu i Gminie zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.

Przygotowując program, oparto się na:
* Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020,
* Strategii Rozwoju Województw Wielkopolskiego na lata 2007-2020,
* Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego,
* Strategii Rozwoju Gminy Kłodawa,
* Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Grupa Solna,
* Aktualnie obowiązujących przepisach prawa wynikających z ustaw i rozporządzeń.

Program opracowała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Ewa Ochędalska.

 

I. Ogólna charakterystyka Miasta i Gminy Kłodawa


1.1. Informacje ogólne

Kłodawa położona jest w centralnej części Polski, we wschodniej części Wielkopolski, nad rzeką Rgielewką – prawym dopływem Warty.
       Miasto posiada dogodne położenie komunikacyjne przy międzynarodowej trasie A2 – Paryż – Moskwa oraz węźle dróg 271/474. Gminę przecina linia kolejowa Moskwa – Berlin
a sąsiaduje z linią północ – południe. Jest znanym ośrodkiem górniczym na Wysoczyźnie Kłodawskiej. Kłodawa to miasto regionu atrakcyjnego pod względem gospodarczym łączącym bogactwa naturalne z glebami o wysokiej jakości.
Największym zakładem produkcyjnym funkcjonującym na terenie miasta jest Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. eksploatująca złoża soli kamiennej i soli potasowo – magnezowej tradycyjną metodą górniczą, która pozwala w pełni zachować naturalne walory soli. Wspomniany Zakład jest głównym źródłem utrzymania dla wielu mieszkańców miasta i gminy.
 Największą atrakcją turystyczną w Kłodawie, nie tylko dla turystów krajowych jest Kłodawską Podziemna Trasa Turystyczna, która pozwala na zwiedzanie podziemnych wyrobisk dołowych Kopalni Soli Kłodawa. Zorganizowane wycieczki poznają historię Kłodawskich struktur solnych, procesu produkcyjnego, zakresu stosowania produkowanego surowca i produktów przetworzonych. Największą atrakcją wizyty w Kopalni jest zjazd windą na poziom 600 metrów w głąb ziemi i przejście chodnikami do wyeksploatowanych komór solnych oraz podziemnej kaplicy Św. Kingi patronki górników solnych. W roku 2007 Kłodawską Podziemną trasę turystyczną wpisano do rejestru zabytków. Od tego czasu Samorząd gminy wspólnie z zarządem Kopalni Soli „Kłodawa” SA podejmują działania organizując konferencje, sympozja i spotkania na temat analizy możliwości utworzenia uzdrowiska w Kłodawie. Biorąc pod uwagę specyfikę naturalnych surowców leczniczych w Kłodawie wydaje się korzystne rozpoczęcie działalności uzdrowiskowej. Budowa przychodni, w przyszłości zakładu przyrodoleczniczego i budowa tężni, wraz z powołaniem w podziemiach Kopalni zakładu lecznictwa uzdrowiskowego z lecznictwem subterranoterapeutycznym, mogą stać się ogromną szansą dla przyszłego uzdrowiska.


1.2. Główne zabytki Miasta i Gminy

W Kłodawie jest wiele zabytków w tym Ratusz Miejski, Zespół obiektów poklasztornych karmelitów trzewiczkowych XVII w, Kościół Parafialny pw WNMP (1755r), Szkoła klasztorna z XVIII w, drewniany kościół pod wezwaniem Św., Fabiana i Sebastiana, wzmiankowany już w źródłach z 1390r. Wszystkie te obiekty zabytkowe znajdują się średnio 500 m od budynku GOK. W promieniu kilkudziesięciu km od Kłodawy znajdują się znane i uznane miejsca, które warto odwiedzić:
* Licheń – Sanktuarium Maryjne,
* Ląd – Klasztor w Lądzie nad Wartą,
* Łódź – Muzeum Historii Miasta Łodzi i inne zabytki.

II. Historia i teraźniejszość Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie

 

2.1. Historia powstania

 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie zwany potocznie Domem Kultury utworzony został na mocy Uchwały nr XVII/77/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Kłodawie z dnia 15.IX.1987 r. W dniu 1.II.1988r wpisany został do rejestru instytucji upowszechnienia kultury pod numerem 81.  Swoją działalnością obejmował teren Miasta i Gminy Kłodawa. Pierwszą siedzibą Domu Kultury był Dom Górnika na Osiedlu Górniczym. Na mocy porozumienia z dnia 15.I.1988 r. pomiędzy Kopalnią Soli „Kłodawa” S.A., a Urzędem Miasta i Gminy Kłodawa, udostępniono pomieszczenia Domu Górnika dla potrzeb Domu Kultury, do czasu rozbudowy budynku kina, w którym to mieścić się miał Ośrodek Kultury. Porozumienie ważne było do 31.XII.1988 r. W praktyce jednak, w tym czasie korzystano głównie z pomieszczenia biurowego w Urzędzie Miasta oraz jednej z sal na parterze Domu Strażaka. Okręgowa Instytucja Rozpowszechniania Filmów w Poznaniu w dniu 2.IV.1990r. przekazała na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie budynek Kina „Dar”, w którym nieprzerwanie do dziś działa Gminny Ośrodek Kultury.

W dniu 28.X.1992r. na mocy Uchwały nr XXX/197/92 zmieniono nazwę Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury n Gminny Ośrodek Kultury oraz statut jednostki.

 

2.2. Zadania i działalność Gminnego Ośrodka Kultury

Zgodnie ze statutem1, do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:
* Organizacja różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę,
* Prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
* Tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych,
* Organizowanie wystaw,
* Organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki,
* Organizowanie koncertów, przeglądów i festiwali,
* Upowszechnianie kultury filmowej,
* Stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i  zespołów,
* Prowadzenie działalności dokumentacyjnej, wydawniczej, informacyjnej i metodyczno-repertuarowej.

Gminny Ośrodek Kultury sumiennie wypełnia zadania statutowe, a podstawowe zadania w zakresie tworzenia i upowszechniania różnych dziedzin sztuki profesjonalnej i amatorskiej realizuje poprzez:
* Organizację różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę,
* Prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
* Tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych,
* Organizowanie wystaw malarskich, fotograficznych, prac plastycznych,
* Organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki,
* Organizowanie konkursów, przeglądów i festiwali,
* Upowszechnienie kultury filmowej,
* Stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów,
* Prowadzenie działalności dokumentacyjnej, wydawniczej, informacyjnej i metodyczno – repertuarowej,
* Żywe lekcje regionalne – kuchnia, tradycja, obyczajowość, zwyczaje i obrzędy, ginące zawody, kwiaty z bibuły, hafty ludowe,
* Stwarzanie warunków dla Orkiestry Dętej,
* Organizację uroczystości z okazji obchodów rocznicowych i świąt państwowych (3 Maja, 11 Listopada, Dożynki Gminne, Uroczyste Sesje),
* Organizację imprez o charakterze rozrywkowym (Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Seniora, Mini Playback Show i inne);
* Organizacje festiwali piosenki, tańca, konkursów recytatorskich, plastycznych, turniejów szachowych i warcabowych, konfrontacje dorobku artystycznego szkół, prezentacje spektakli teatralnych i kabaretowych, prezentacje dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych, cykliczne koncerty Orkiestry Dętej,
* Współorganizowanie ze stowarzyszeniami, instruktorami i szkołami imprez turystycznych, koncertów profilaktycznych, charytatywnych.
GOK w Kłodawie jest inicjatorem wielu festiwali, konkursów i przeglądów w różnych dziedzinach sztuki i uroczystości z okazji obchodów rocznicowych, imprez okolicznościowych i rozrywkowych, projekcji filmów. Średnio statystycznie odbywa się 90 wydarzeń artystycznych rocznie, z czego wiele o zasięgu powiatowym, międzypowiatowym, oraz ogólnopolskim.


2.3. Grupy i sekcje skupione w GOK

Przy GOK istnieją i prowadzą działalność liczne sekcje oraz zespoły artystyczne. Wyróżnić należy:

ZESPÓŁ I KAPELA „KŁODA WIACY"

Zespół powstał w 2002 r. z inicjatywy pani Felicji i Stanisława Pawlaków, którzy nieprzerwanie do dziś pełnią funkcje artystycznego nadzoru i kierownictwa w zespole i kapeli. „ Kłodawiacy" mają w swoim repertuarze kilkadziesiąt pieśni i piosenek ludowych z regionów kujawskiego oraz wielkopolskiego. Występują podczas lokalnych uroczystości i imprez. Często są zapraszani na gościnne występy w całym powiecie i poza nim. Biorą udział w przeglądach zespołów ludowych, przeglądach kapel, solistów instrumentalistów z dobrym skutkiem. W sekcji wokalnej śpiewa 8 pań seniorek a w sekcji muzycznej prezentuje się 7 muzyków z instrumentami: trąbka, akordeon, skrzypce, bęben, saksofon, tamburyn, kontrabas. Od roku 2004 instruktorem artystycznym śpiewających pań jest pani Maria Kusztal.


ZESPÓŁ LUDOWY „LUBONIANKI"

Zespół powstał 1985 r. z inicjatywy Melanii Szyburskiej i Marianny Topolskiej. Okazją do zorganizowania zespołu było 35-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Lubońku. Już w 1986 r. Lubonianki po raz pierwszy wzięły udział w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Koninie zdobywając nagrodę i puchar. Zespół przez wszystkie lata istnienia bierze udział w przeglądach i festiwalach zespołów ludowych zdobywając nagrody i wyróżnienia. Dzięki licznym występom w środowisku lokalnym i ponadlokalnym Lubonianki zyskały dużą popularność. Swój bogaty program artystyczny prezentują na różnych scenach średnio kilkanaście razy w roku. Ich występy to wspólne śpiewanie i granie z kapelą Solanie. Lubonianki z Lubońka to zespół wielopokoleniowy i rodzinny, w którym śpiewają babcie i wnuki, mamy i dzieci. Opiekunem i kierownikiem grupy śpiewaczej jest pani Marianna Topolska. W roku 2000 uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie przyznano pani Mariannie odznakę „Zasłużony Dla Miasta i Gminy Kłodawa". W roku 2003 szefowa zespołu nagrodzona została Statuetką Kariatydy za szczególne zaangażowanie w działanie na rzecz kultury w regionie konińskim. Instruktorem artystycznym zespołu jest Zdzisława Sikorska. W roku 2005 Lubonianki obchodzą uroczystość jubileuszową 20-lccia istnienia zespołu.

 

ZESPÓŁ L UDO WY „ HONORATKI"

Zespół Ludowy Honoratki z Bierzwiennej Krótkiej działa na terenie gminy od 1982 r. Założycielem grupy jest nieżyjąca już dzisiaj nauczycielka Szkoły Podstawowej w Bierzwiennej Maria Koralewska. Od początku istnienia grupą wiejskich artystek przewodzi solistka, ludowa gawędziarka Marianna Kochańska. Od kilku lat instruktorem artystycznym zespołu i szefem kapeli towarzyszącej jest Małgorzata Stężewska. Liczący 12 osób zespól Honoratki znany jest nie tylko na terenie gminy, gdzie występuje podczas lokalnych uroczystości. Uczestniczy też w regionalnych przeglądach i konkursach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Kierownik zespołu Marianna Kochańska 3- krotnie zdobyła drugą nagrodę na Krajowych Eliminacjach Gawędziarzy w Kwidzynie. Za kultywowanie tradycji ludowych a także przekazywanie tych wartości młodym pokoleniom pani Marianna otrzymała w roku 2003 odznakę „Zasłużony Dla Miasta i Gminy Kłodawa". Na Regionalnych Spotkaniach Scenicznych OSP w Brzezinach, Marszałkach zespół otrzymał nagrodę główną. W każdym roku działalności zespół prezentuje swój bogaty program kilkanaście razy na festynach, dożynkach, Dniach Kłodawy, na świętach ludowych, uroczystościach jubileuszowych i przeglądach zespołów ludowych.

 

ZESPÓŁ „JESIENNE RÓŻE"

Zespół powstał na bazie Klubu Seniora działającego przy OPS w Kłodawie w 1998 r. W zespole występuje kilkanaście pań, którym akompaniuje na akordeonie Stanisław Pawlak. Kierownikiem zespołu od chwili jego powstania do roku 2004 była pani Marianna Piątek. Po jej śmierci zespołowi przewodniczy pani Elżbieta Andrzejewska. Instruktorem artystycznym seniorek jest pani Zdzisława Sikorska. Zespół śpiewających pań często występuje podczas lokalnych uroczystości gminnych. Od wielu lat bierze udział w Międzypowiatowych Artystycznych Spotkaniach Seniorów we Władysławowie przywożąc stamtąd nagrody i wyróżnienia.

 
ZESPÓŁ TANECZNY „ GAMA "

Zespół taneczny „Gama" działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie. Założycielką, choreografem, autorem układów tanecznych i kierownikiem zespołu jest Iwona Łagodzińska. Zespół powstał w 1996 roku. Obecnie liczy 130 tancerzy i podzielony jest na trzy grupy wiekowe:
* Gama I - w zespole występuje młodzież w wieku od 13 - 17 lat,
* Gama II - w zespole występują dzieci i młodzież w wieku od 11 - 14 lat,
* Gama Junior - w zespole tańczą dzieci w wieku od 5 - 11 lat.
Zespół pracuje nad takimi formami tańca jak:
* Inscenizacja taneczna,
* Taniec nowoczesny,
* Disco – Dance.
Gama ma na swoim koncie wiele występów w środowisku lokalnym i sukcesów podczas występów na przeglądach, konkursach, konfrontacjach i festiwalach tańca. Do najważniejszych należą:
* „Grand Prix" na Międzynarodowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Kłodawa 2002 r.,
* I miejsce oraz „Grand Prix" na Wielkopolskim Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Konin 2003 r.,
* Kwalifikacja do Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2003 r.,
* „Grand Prix" na Międzynarodowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Kłodawa 2004 r.

 

KŁODAWSKA GÓRNICZA ORKIERSTRA DĘTA SOLANIE

Kłodawska Górnicza Orkiestra Dęta Solanie ma na swoim koncie wiele osiągnięć, prestiżowych nagród, w środowisku lokalnym i ponadlokalnym. Jest bardzo ważnym elementem życia kulturalnego Kłodawy. Jej aktywność w życiu miasta jest widoczna wszystkim mieszkańcom poprzez udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych z okazji Odzyskania Niepodległości, 3 Maja, Dożynek Gminnych i innych oraz wielu imprezach rozrywkowych, charytatywnych. Na wielką uwagę zasługuje fakt, ogromnego oddziaływania wychowawczego i edukacyjnego Kapelmistrza i Prezesa Orkiestry na około 50-ciu młodych muzyków- młodzież w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Dzisiaj, gdy szybkie i głębokie przemiany we wszystkich dziedzinach życia powodują zagubienie i lęk- muzyka staje się ostoją wartości moralnych, poczucia bezpieczeństwa, pomocna i skuteczna w wychowaniu młodych pokoleń.
Praca wspólna, przebywanie i przeżycia młodych ludzi w orkiestrze przygotowują ich do dalszego życia kształtując postawy uczciwości, wrażliwości na krzywdę ludzką, życzliwy stosunek do innych. Muzyczna edukacja młodzieży w Orkiestrze przyczynia się do ich wielostronnego rozwoju. W sposób szczególny rozwija ich uzdolnienia, co w znaczącym stopniu przyczyni się z pewnością do zrealizowania ich zamierzeń i planów życiowych

 

GRUPA TWÓRCÓW LUDOWYCH, KOŁO HAFCIARSKIE, EKSPONATY HISTORYCZNE

GOK posiada wiele ciekawych zbiorów pamiątek historycznych i eksponatów, w tym: militaria, dokumenty, zdjęcia, odznaczenia z okresów walk niepodległości 1918-20, 1939-45 i inne np. odznaka Wójta Miasta Kłodawy, opis działalności Kłodawiaków w organizacjach konspiracyjnych.

 

2.4. Harmonogram imprez organizowanych przez GOK

W 2007 roku Gminny Ośrodek Kultury przygotował następujące imprezy:
1. 09.01.2007 r. - XXVI Międzypowiatowy festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej Konin 2007.- Eliminacje gminne i powiatowe.
2. 16.01.2007 r. - XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
3. 17.01.2007 r. - Magiczne spotkanie „JUR”.
4. 23.01.2007 r.- Spotkanie 30 lat po tragedii w Wapnie.
5. 25.01.2007 r.- Spektakl teatralny „Kozucha Kłamczucha”.
6. 29.01.2007 r. - XV Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski i Plastyczny szkół podstawowych Strzałkowo 2007 – eliminacje gminne.
7. 14.02.2007 r. - Walentynki dla dzieci klubu „Sprawni Inaczej”.
8. 08.03.2007 r.- Program artystyczny z okazji Dnia Kobiet „W okowach miłości”.
9. 23.03.2007 r. - Koncert Haliny Kunickiej i Czesława Majewskiego.
10. 30.03.2007 r. – Spektakl obrzędowy „Wielkanoc w tradycji, zwyczajach i obrzędach” w wykonaniu Zespołu Lubonianki.
11. 02.04.2007 r. - Obchody II rocznicy śmierci Jana Pawła II.
12. 02.04.2007 r. - VII Etnograficzny konkurs „Pisanka Kraszanka”.
13. 15.04.2007 r. - III Otwarty Turniej Warcabowy o Puchar Burmistrza Miasta.
14. 20.04.2007 r. - Koncert Orkiestry Filharmonii Kaliskiej w KSK Odbył się koncert symfoniczny Filharmonii Kaliskiej 600m pod ziemią w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków oraz wpisania podziemnych wyrobisk (wchodzących w skład podziemnej trasy turystycznej) do Wielkopolskiego Rejestru Zabytków. GOK przy tej okazji zorganizował w sali cechowni kopalni bogata wystawę twórców lokalnych (obrazów, haftów, wyrobów z masy solnej, kwiatów z bibuły i innych rękodzieł).
15. 22.04.2007 r. - Koncert Górniczej Orkiestry Dętej „Solanie” w sali GOK
16. 1-3-5. 05.2007r - „Długi Weekend” Konkursy, przejażdżki, malowanie twarzy, zabawy taneczne.
17. 12.05.2007 r. - Regionalny Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych o Lampkę Solną 2007. Przegląd odbywa się w dwóch częściach – zespoły ludowe i różne formy tańca. Zespoły ludowe oceniane są odrębnie, pozostałe grupy kategoriach wiekowych 7 – 11 lat, 12 – 15 lat, 16 – 19 lat. W edycji 2007 przeglądu udział wzięło 7 zespołów ludowych oraz 22 zespoły w kategorii różne formy tańca. Wszystkie układy choreograficzne oceniała komisja w składzie:
Leszek Rembowski – przewodniczący Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Poznaniu.
Aleksandra Karpińska – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Krystyna Mikołajczak – CKiSZ w Koninie.
Grand Prix w kategorii zespołów ludowych zdobył zespół „Brudzewiacy” z GOK w Brudzewie, a w kategorii różne formy tańca zespół taneczny „Centrum” z CKiSZ w Koninie
18. 12.05.2007 r. - Koncert chóru policyjnego ze Zwolle w Holandii – sala widowiskowa GOK.
19. 26.05.2007 r. - II Powiatowe Spotkania z Folklorem – prezentacje zespołów ludowych (14 zespołów) – Osiedle Górnicze.
20. 01.06.2007r - Gminny Dzień Dziecka (Kabaret „Dziecięce igraszki – czyli kabarecik na Dzień Dziecka”) - impreza plenerowa”:
* Bloki konkursów i zabaw TV Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole,
* Malowanie twarzy i włosów, przejażdżki konne, zabawy z clownem,
* Zawody sportowe,
* Film dla dzieci – TOY STORY.
21. 11.06.2007r - Przedstawienie etiud teatralnych o tematyce przemocy wśród młodzieży – w wykonaniu aktorów z Kłodawskiego Teatru Pantomimy.
22. 16 – 17 2007r - Dni Kłodawy. W programie obchodów m.in. znalazły się:
* Mini piknik rodzinny pn. „Zdrowo i Sportowo” – zorganizowany przez Świetlice Socjoterapeutyczna w Kłodawie,
* Imprezy sportowe – bieg sztafetowy, turniej piłki siatkowej o puchar Burmistrza Kłodawy,
* IX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych OSP. Udział w przeglądzie wzięły orkiestry z Dąbia, Grzegorzewa, Babiaka, Dębów Szlacheckich, Osieka Wielkiego i Koła,
* Wyłoniono 1 orkiestrę na Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych była to Orkiestra Dęta z Koła,
* Prezentacje twórczości szkół i zespołów gminy Kłodawa,
* Wystąpiły dzieci i młodzież ze szkół SP Luboniek, SP Korzecznik, SP Bierzwienna, SP Górki, SP Dębina, ZS Nr 1 w Kłodawie, SPSK Wólka Czepowa, ZSP w Kłodawie, ZS Nr 2 w Kłodawie, Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej”, Gimnazjum w Rysinach, Zespół taneczny GAMA,
* Łącznie 16 i 17 czerwca na scenie plenerowej mogliśmy podziwiać ok. 500 artystów lokalnych,
* Koncert Adrianny Biedrzyńkiej i Kabaretu „Afera”,
* Dużym powodzeniem i aplauzem publiczności cieszyły się pokazy koni hodowlanych,
* W ramach Dni Miasta odbyła się I Edycja Ogólnopolskiego Święta Rzepaku.
23. Wakacje w GOK:
- otwarte zajęcia taneczne, kurs tańca towarzyskiego
* Zajęcia plastyczne,
* Filmy,
* Zajęcia teatru pantomimy,
* Warsztaty teatralne.
24. 14.07.2007r - Festyn Kopalni (występy i konkursy przygotowane przez GOK).
25. 28.07.2007r - Festyn – Osiedle Górnicze.
26. 15.08.2007r - Dożynki Gminne – przygotowanie części obrzędowej, spektaklu teatralnego „Od siewu do chleba”, występy dzieci z Ukrainy, zespołów ludowych.
27. 15.08.2007r - I Przegląd Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego Konkurs Dziedzictwa Kulinarnego „Kulinaria wiejskie – autentyzm i inspiracje ” odbył się przy okazji organizacji dożynek gminnych. Do konkursu zgłoszono 10 stołów z tradycyjnymi potrawami polskimi.
Oceny dokonała komisja w składzie:
Grzegorz Russak – przewodniczący (znany ekspert kuchni tradycyjnej)
Józef Chudy – Burmistrz Kłodawy
Mirosław Chechelski – prezes zarządu KSK S.A.
Mirosław Łakomy – KHBC
Marek Banaszewski – Wicestarosta Kolski
Maciej Dąbrowski – Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Grzegorz Siwiński – biuro krajowego Stowarzyszenia Sołtysów
Beata Zduńczyk – Starosta Dożynek
Ewa Ochędalska – dyrektor GOK
Biorąc pod uwagę zgodność z tradycjami danego regionu, walory smakowe przygotowanych potraw i wyraz artystyczny całej prezentacji komisja przyznała I miejsce i Nagrodę „Misę Sołtysa” Sołectwu Leszcze.
28. 25.08.2007 r. - Piknik – Pożegnanie Wakacji – Park Górnika
29. 31.08.2007 r. - Piknik integracyjny zespołu Gama w gospodarstwie agroturystycznym w Cząstkowie.
30. 22.10.2007 r. - Festyn ZS Nr.1 w Kłodawie- pomoc w przygotowaniu programu.
31. 15.10.2007 r. - Konferencja Analiza możliwości utworzenia uzdrowiska w Kłodawie – pomoc w organizacji.
32. 23.10.2007r - Festiwal Piosenki Dziecięcej „Jesienne Nutki”.
33. 26.10.2007 - 16.11 2007 r. -Wystawa Jolanty Galikowskiej – pastele wernisaż.
34. 09.11.2007 r. – Uroczysta Inauguracja Roku Kulturalnego.
35. 11.11.2007 r. – Obchody Narodowego Święta Niepodległości – Program artystyczny.
36 2911 2007 r. - Spotkanie Andrzejkowe dla młodzieży.
37 02.12.2007 r. – Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej program okolicznościowy przygotowany przez Stowarzyszenie Sprawni Inaczej - Turniej warcabowy z udziałem Mistrzyni Polski Soni Gorniak.
38 04.12.2007r. Przygotowanie Programu Artystycznego przez GOK na uroczystość w Kopalni Soli Kłodawa.
39 16.12.2007r. Powiatowy Turniej Szachowy z Okazji Dnia Górnika Kłodawskiego.
40 22.12.2007r. Pogotowie Świętego Mikołaja:
* Program artystyczny,
* Wydawanie paczek,
* Współorganizacja imprezy.
41 31.12.2007r. Powitanie Nowego Roku Przygotowanie i organizacja zabawy przed Urzędem Miasta Kłodawy.

 

III. STRUKTURA PROGRAMU ROZWOJU GOK W KŁODAWIE


3.1. Diagnoza stanu istniejącego

Stopień zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie usług kulturalnych proponowanych przez GOK jest niewystarczający. W promieniu 25 km oraz w granicach administracyjnych gminy, GOK (poza biblioteką publiczną) jest jedyną instytucją kultury z bazą daleko niewystarczającą do realizacji wielu złożonych przedsięwzięć kulturalnych. Placówka ta prowadzi swoją działalność w budynku byłego Kina „Dar”, które wcześniej działało w tym miejscu. Oprócz sali widowiskowej na 270 miejsc znajduje się jedynie wysoki hol i dwa pomieszczenia biurowe. Brakuje pomieszczeń dla zespołów tanecznych, pracowni plastycznych i innych sekcji. Nie ma sali wystawienniczej do prezentowania dorobku twórców ludowych, hafciarek oraz ekspozycji pamiątek historycznych. Szkoły na terenie Miasta i Gminy nie posiadają bazy z przeznaczeniem na cele kulturalne (aule, duże sale) i bardzo często korzystają z sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury organizując tam imprezy i koncerty estradowe dla uczniów, jubileusze szkół oraz inne ważne uroczystości szkolne.


3.2. Misja Gminnego Ośrodka Kultury

Gminny Ośrodek Kultury, będąc świadomy ważności działań i obowiązków statutowych, które na nim ciążą, sformułował następującą misję działania:

Wspieramy i animujemy życie kulturalne, kształcimy i rozwijamy obywatelskie postawy społeczne, dbamy o prawidłowy rozwój społeczny, wspieramy sztukę i artystów ludowych

Tak sformułowana misja określa podstawowy sens istnienia instytucji GOK, wykreśla równocześnie jego główne kierunki. GOK czuje się odpowiedzialny za kształtowanie w społeczności Miasta i Gminy postaw obywatelskich, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że w warunkach globalizującego się świata i standaryzacji postaw społecznych, ważne jest zachowanie elementów tradycyjnej sztuki ludowej i rękodzieła. Najważniejszym jednak działaniem jest wspieranie i upowszechnianie życia kulturalnego w każdym jego przejawie.


3.3. Cele strategiczne Gminnego Ośrodka Kultury

Deklaracja misji Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie determinuje rozkład celów strategicznych. Zostały one przedstawione na Rysunku 3.1.

 

Cel 1

Cel strategiczny 1 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego, realizowany będzie poprzez:
* Zwiększenie oferty kulturowej i turystycznej regionu,
* Zwiększenie jakości oferty kulturowo – społecznej dla lokalnej społeczności,
* Wzrost atrakcyjności oferty artystycznej,
* Promocja dziedzictwa kulturowego w Polsce i zagranicą,
* Wykształcenie systemu wspierania wybitnych młodych artystów (zespołów).

Cel 2

Cel strategiczny 2 Ożywianie życia kulturalnego i poprawa dostępności do usług kulturalnych realizowany będzie poprzez:
* Modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury,
* Pobudzenie aktywności środowisk lokalnych,
* Stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego,
* Zwiększenie oferty kulturowej i turystycznej regionu,
* Zwiększenie jakości oferty kulturowo – społecznej dla lokalnej społeczności,
* Zwiększenie dostępu do kultury osób zamieszkujących gminę i pobliskie miejscowości,
* Stworzenie warunków dla rozwoju placówek działających w systemie kulturowym,
* Wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do dóbr i usług kultury,
* Wzrost atrakcyjności oferty artystycznej,
* Tworzenie zintegrowanych produktów turystycznych.


Cel 3

Cel strategiczny 3 Pogłębianie spójności społecznej i dbałość o rozwój tożsamości regionalnej realizowany będzie poprzez:
* Pobudzenie aktywności środowisk lokalnych,
* Stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego,
* Zwiększenie oferty kulturowej i turystycznej regionu,
* Zwiększenie jakości oferty kulturowo – społecznej dla lokalnej społeczności,
* Zwiększenie dostępu do kultury osób zamieszkujących gminę i pobliskie miejscowości,
* Stworzenie warunków dla rozwoju placówek działających w systemie kulturowym,
* Wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do dóbr i usług kultury,
* Wzrost atrakcyjności oferty artystycznej,
* Promocja dziedzictwa kulturowego w Polsce i zagranicą,
* Wykształcenie systemu wspierania wybitnych młodych artystów (zespołów),
* Tworzenie zintegrowanych produktów turystycznych.

Dla osiągnięcia tych celów niezbędne są większe środki finansowe (budżetowe i pozabudżetowe) na realizację programu w przyszłych latach, zmiany w systemie organizacji działalności kulturowej, inwestycje w zasoby ludzkie (kadrę zarządzającą instytucją oraz w wykształceniu odbiorców kultury).

 

3.4. Główne kierunki działań Gminnego Ośrodka Kultury

W dokumencie sformułowano wiele praktycznych rekomendacji dotyczących kierunków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury, które mają przybliżyć instytucję do osiągnięcia celów strategicznych i wypełnienia misji rozwoju. Podstawowe działania w najbliższych latach, to:

1. Poprawa infrastruktury instytucji kultury
2. Promocja dziedzictwa kulturowego Miasta i Gminy
3. Poprawa jakości usług kulturalnych i turystycznych

W ramach Poprawy infrastruktury instytucji kultury planuje się przebudowę i remont obiektu Gminnego Ośrodka Kultury. Jak wcześniej wspomniano, Gminny Ośrodek Kultury zajmuje obiekt, który nie jest w pełni funkcjonalny i wymaga gruntownej przebudowy. Rozbudowa i modernizacja obiektu wpłynie na poszerzenie oferty programowej ośrodka – możliwość zapraszania artystów, których wymogi techniczne będzie można obsłużyć. Rozbudowa umożliwi rozwój istniejących sekcji i kół zainteresowań oraz powstanie i działalność nowych sekcji takich jak:
* Grupa teatralna,
* Grupa wokalna (chór),
* Koło młodych fotografików,
* Sekcja komputerowa,
* Nauka gry na instrumentach,
* Kabaret,
* Realizacja zainteresowań kulturalnych osób niepełnosprawnych,
* Stworzenie bazy lokalowej dla Orkiestry Dętej.

Przebudowa obiektu GOK umożliwi podniesienie jakości świadczonych usług, co z kolei bezpośrednio przyczyni się do znacznego zwiększenia liczby odbiorców i uczestników naszych przedsięwzięć kulturalnych. Po modernizacji Ośrodka planuje się docelowo organizację 130 wydarzeń artystycznych rocznie. Bogatszą ofertę programową z uwzględnienie działania nowych form pracy artystycznej takich jak: teatr, fotografie, koncerty estradowe. Planuje się organizację większej ilości przeglądów i festiwali o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Ponadto program zakłada stworzenie warunków do prowadzenia działalności wystawienniczej artystów lokalnych i ponadlokalnych oraz udostępnienie do zwiedzania Izby pamiątek historycznych. Organizacja izby pamięci w GOK stanie się czynnikiem stymulującym rozwój społeczny oraz przyczyni się do budowy tożsamości regionalnej. Czynnikiem stymulującym rozwój społeczny poprzez działania kulturalne stanie się po rozbudowie możliwość zaspokojenia potrzeb w zakresie analizowanych usług większej grupie mieszkańców np. Stowarzyszeniu „Uniwersytet III wieku w Kłodawie”, Stowarzyszeniu „Sprawni Inaczej”, Klubowi Seniora, Zespołom Ludowym, Górniczej Orkiestrze Dętej, Szkolnym grupom artystycznym. Dzięki zwiększonej bazie lokalowej będzie można organizować kursy tańca towarzyskiego i współczesnego i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych teatralne i plastyczne, zajęcia aerobiku, gimnastyki artystycznej, nauki języków obcych, kursów haftu, wykłady i zajęcia Uniwersytetu III wieku czy innych. Według sondaży jest bardzo duże oczekiwanie społeczne i potrzeba mieszkańców gminy na tego typu działania. Mieszkańcy gminy Kłodawa są bardzo aktywni ich dotychczasowa oferta spędzania czasu wolnego jest niewystarczająca. Realizacja programu przy właściwym doborze koncepcji i metod pracy pozwoli na osiągnięcie odpowiednich celów kulturotwórczych, dydaktycznych i wychowawczych. Prowadzone działania z troską o zachowanie walorów społeczno – wychowawczych poprzez wyszukiwanie coraz to atrakcyjniejszych form spowoduje uzyskanie wysokiej jakości świadczonych usług oraz sprostanie wymaganiom świata cywilizacji. Planowane działania w ramach przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury, to:
* Dobudowa budynku stanowiącego na parterze zaplecze sceny widowiskowej oraz na I piętrze pomieszczenia dla instruktorów,
* Adaptacja istniejącego strychu na potrzeby sali do prób tanecznych,
* Dobudowa klatki schodowej,
* Przebudowa części istniejącego holu wejściowego i zaadaptowanie jej na sanitariat dla osób niepełnosprawnych,
* Remont budynku (wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana okładzin i malowanie ścian, wymiana posadzek),
* Modernizacja sali widowiskowej wraz z dobudową antresoli i likwidacją pomieszczeń za salą kinową,
* Montaż instalacji monitoringu obiektu,
* Doposażenie obiektu w nowe krzesła na sali widowiskowej oraz sprzęt nagłaśniający (odtwarzacze płyt, wzmacniacze, kolumny, oświetlenie estradowe).

W ramach Promocji dziedzictwa kulturowego Miasta i Gminy planuje się stworzenie „Centrum Edukacji Regionalnej i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego”, które zapoczątkuje działania zmierzające do udokumentowania dziedzictwa kulturowego regionu i uporządkowania istniejących materiałów. Oprócz zbierania, dokumentacji i porządkowania materiałów historycznych, należy zająć się też dokumentacją bieżących wydarzeń kulturalnych w regionie. Działania będą zmierzać do opracowania monografii „Twórcy ludowi”. Centrum Edukacji Regionalnej wzmocni swój wizerunek jako aktywnego uczestnika w życiu kulturalnym i społecznym środowiska poprzez stworzenie możliwości: twórcom ludowym prezentowania ich działalności w Internecie, miłośnikom kultury, regionalistom, studentom poszukującym źródeł informacji (umożliwi szybki dostęp do niej). Włączenie do współpracy organizacji, mieszkańców miasta, których pasją jest regionalizm pogłębi i wzmocni bardzo już dobre więzi ze środowiskiem. Wspólne działanie sprzyjać będzie kształtowaniu postaw obywatelskich oraz budzeniu poczucia tożsamości ze środowiskiem. Elektroniczna wersja dokumentów znajdujących się w zbiorach regionalistów, twórców ludowych i odpowiednich instytucji, rozwiąże problem ich dostępności oraz ograniczy koszty częstego kserowania, zapobiegnie zniszczeniu zbiorów.

W niewielkiej miejscowości, GOK spełnia nie tylko rolę centrum kulturowego: rozwijania talentów i zainteresowań, edukacji regionalnej, integracji młodzieży (także niepełnosprawnej) i rodziców. Jest także miejscem działań edukacyjno-wychowawczych. Uczniowie stają się "łącznikami" między szkołą i środowiskiem lokalnym. Żadna impreza lokalna nie odbywa się bez uczestnictwa w niej uczniów i nauczycieli szkoły, a wszelkie działania są dokumentowane, stanowiąc materiały do Kroniki Miasta i Gminy.

Szczególną troską GOK staje się edukacja regionalna, zachowanie dziedzictwa kulturowego: na terenie miasta są dwa unikatowe w skali krajowej działania dotyczące zachowania dziedzictwa kulturowego wsi polskiej:
* Działająca bardzo liczna grupa twórców ludowych oraz działająca od kilku pokoleń rodzina twórców ludowych, zajmująca się głównie wyrobem kwiatów z bibuły oraz wieńców dożynkowych. Kwiatów „bzu” z bibuły nie wykonuje już żadna inna artystka ludowa w kraju. Rodzina ta zbiera także przedmioty kultury materialnej wsi. Zbiory te liczą obecnie kilkaset eksponatów, (jest to zaczątek kolekcji do planowanego skansenu), oraz opracowania legendy powiatu kolskiego,
* Zespoły folklorystyczne wykonujące repertuar z pogranicza trzech kultur: wielkopolskiej, kujawskiej i mazowieckiej.

Dla zachowania dziedzictwa kulturowego istotna jest kontynuacja żywych lekcji regionalnych zwyczaje, obrzędy, a w sposób szczególny wypromowanie produktu lokalnego poprzez kolejne edycje „Przeglądów Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego”(kulinaria wiejskie – autentyzm i inspiracje)
Dziedzictwo kulturowe w rozwoju Kłodawy pełni kilka funkcji, Jest ono czynnikiem integracji społecznej, stanowi instrument promocji regionu oraz przyczynia się do rozwoju gospodarczego, gdyż może być bazą dla turystyki i usług kulturalnych.

W ramach Poprawy jakości usług kulturalnych i turystycznych, planuje się wiele różnorodnych przedsięwzięć. Najważniejsze z nich, to:
* Cykliczna współorganizacja koncertów, spektakli operowych, wystaw – 600m pod ziemią dzięki doskonałej akustyce solnych podziemi,
* Organizacja Dni Soli przy współudziale Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. w tym: nauka rzeźbienia w soli, organizacja pokazów, konkursów o zasięgu ponadregionalnym,
* Organizacja tematycznych konkursów literackich, turystycznych upowszechniających wiedzę o historii górnictwa soli
* Kultywowanie górniczych tradycji poprzez współorganizację Karczmy Górniczej, Babskiego Combra, żartobliwych biesiad z konkursami, śpiewem,
* Cykliczne wieczory z Księżną Kingą i Skarbnikiem – programy przygotowane przez lokalną społeczność górniczą nawiązujące do tradycyjnych zwyczajów i obrzędów,
* Uruchomienie Solnego Centrum informacyjno – konferencyjno – wystawienniczego (po modernizacji i rozbudowie GOK) Adaptacja pomieszczenia w GOK (centrum miasta) na komorę solną imitującą grotę z solnymi rzeźbami i płaskorzeźbami. Dla wykonania misternych dzieł należy wykorzystać twórczość i pracę wielu artystów, plastyków, malarzy, rzeźbiarzy z terenu gminy Kłodawa.
„Solne Centrum” pełnić ma wielorakie funkcje z myślą o mieszkańcach gminy jak i gościach, turystach (dalej kuracjuszach) odwiedzających Kłodawę:
1. „Solne Centrum” jako zapowiedź, informacja o walorach podziemnej trasy turystycznej (dalej uzdrowisko), innych atrakcji we wnętrzu ziemi poprzez foldery, ulotki, filmy, ekspozycje solne.
2. „Solne Centrum” atrakcyjna sala konferencyjna wyposażona w pełną instalację multimedialną – miejscem konferencji, sympozjów i spotkań biznesowych o różnym charakterze.
3. „Solne Centrum” miejsce wystaw rzeźb solnych, wyrobów z soli kamiennej (lampki, ozdoby i inne gadżety) wyrobów z masy solnej, prac plastycznych ukazujące tradycje górnicze.
4. „Solne Centrum” miejsce organizacji turniejów i konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, których celem jest upowszechnienie wiedzy o życiu i tradycjach górniczych, promowanie podziemnej trasy turystycznej, szerzenie idei rekreacji lecznictwa uzdrowiskowego na bazie Kopalni Soli Kamiennej w Kłodawie.


5.  Solne Centrum” zorganizowana sprzedaż produktów solnych (pamiątek).

Efektywne wdrożenie postawionych zadań daje szansę nie tylko na osiągnięcie celu strategicznego, ale także skupienie wokół siebie pozytywnej energii środowisk twórczych, wspólnot działających i animatorów kultury, instytucji służby publicznej.
Istotnym czynnikiem wspierającym rozwój nowoczesnego programowania i angażowania różnorodnych partnerów w projekty kulturalne jest aktywność organizacji pozarządowych (Lokalna Grupa Działania „Solna Dolina”) Wzrost ich udziału w realizacji zadań oraz skali finansowania może stać się stymulatorem sprzyjającym upowszechnianiu kultury. W ramach ograniczonych środków publicznych na kulturę niezbędne jest współdziałanie samorządu lokalnego z instytucjami pozarządowymi we wdrażaniu i finansowaniu programów rozwojowych dla kultury.
Zakładany rozwój instytucji kultury bezpośrednio przyczyni się do zwiększania atrakcyjności turystycznej regionu, także inwestycyjnej zwłaszcza w kontekście utworzenia uzdrowiska w Kłodawie i rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego. Kultura i turystyka z racji swego interdyscyplinarnego charakteru jest ogromną i właściwie jedyną szansą na ożywienie i rozwój gospodarczy Kłodawy, może przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia
1  Na podstawie Uchwały nr 320/2001 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 grudnia 2001 roku
 

Program Działania Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie na lata 2009 - 2015