Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.

Znajdź nas na facebooku

Rekrutacja uczestników do Projektu: „Inkubator Dojrzałego Mentora – inspiracje Babci i Dziadka integrują młode pokolenie”

 

W ramach Projektu oferujemy:

Warsztaty/szkolenia:

 • Warsztaty komputerowe – czerwiec - sierpień 2013, 2 grupy po 20 osób (15 – seniorzy + 5 – młodzież) – Każda grupa 5 warsztatów x 6h,
 • Szkolenia ekologiczne – wrzesień 2013, grupa: 35 osób – (20 – seniorzy + 15 – dzieci i młodzież), 5 szkoleń x 4h,
 • Szkolenia pro-zdrowotne – październik 2013, grupa: 30 osób – (20 – seniorzy + 10 – młodzież), 5 szkoleń x 4h,
 • Szkolenia hobbystycznych – listopad 2013 grupa: 15 osób – (10 – seniorzy, 5 – młodzież), 4 szkolenia x 4h,
 • Szkolenie na temat udzielania pierwszej pomocy oraz z zakresu edukacji finansowej – październik 2012, grupa: 15 osób – (10 – seniorzy + 5 – młodzież), 2 szkolenia x 6h.2

Wycieczki:

 • Dwa wyjazdy grupowe na basen – 2 wyjazdy x 40 osób (37 uczestników + 3 osoby obsługi)
 • Wyjazd grupowy do Warszawy - 40 osób (38 uczestników + 2 osoby obsługi)
 • Wyjazd grupowy do Gospodarstwa Agroturystycznego w Izabelinie – 40 osób (38 uczestników + 2 osoby obsługi)

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

W przypadku dużej liczby zgłoszeń Realizator Projektu dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji pod warunkiem uprzedniego umieszczenia informacji o tym fakcie za pośrednictwem stron internetowych oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie biura Projektu. Zgłoszenie do udziału w Projekcie będzie odbywać się na podstawie wypełnionej przez uczestnika deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz Karty wyboru szkoleń/warsztatów i form wyjazdowych. W przypadku osób niepełnoletnich – warunkiem przystąpienia do Projektu jest pisemna zgoda obojga rodziców/prawnych opiekunów na udział w Projekcie.

O zakwalifikowaniu się do Projektu decydować będzie spełnienie następujących warunków:

 • mieszkańcy z terenu działania Stowarzyszenia „Solna Dolina”,
 • przynależność do jednej z grup:
  a) dzieci 5+, młodzież od 5 do 18 roku życia,
  b) dorośli 60+.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i dostarczenie do Organizatora deklaracji uczestnictwa - osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora   lub pocztą tradycyjną. O   kolejności   na   liście   rekrutacyjnej   decyduje   skuteczne   doręczenie deklaracji do Organizatora. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem rekrutacji   i zasadami uczestnictwa w Projekcie każdy uczestnik dowolnie wybiera interesującą go formę wsparcia w ramach projektu do momentu wyczerpania limitu miejsc. O zakwalifikowaniu uczestnika decyduje kolejność dokonywanych   zgłoszeń.   W   przypadku   wyczerpania   limitu,   po   weryfikacji   zgłoszeń dokonanych przez biuro Projektu w momencie składania deklaracji,   zostanie uczestnikowi zaproponowana inna, dostępna forma wsparcia. Kompletne i poprawne zgłoszenia wprowadzane będą na listę rekrutacyjną według daty ich wpływu.

Zgłoszenia na podstawową listę rekrutacyjną będą przyjmowane do momentu uzyskania wymaganej liczby uczestników. Zgłoszenia które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby uczestników będą rejestrowane na liście rezerwowej.
Zgłoszenia, które wpłyną po zakończeniu rekrutacji zostaną złożone do akt Projektu bez rozpatrzenia.
Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych procedur.

Każdy uczestnik Projektu zobowiązuje się do:

 • Złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
 • Zapoznania się z treścią regulaminu Projektu i poświadczenia tego faktu w formie oświadczenia. Brak akceptacji regulaminu jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Projekcie,
 • Złożenia   oświadczenia   o   przetwarzaniu   danych   osobowych.  Nie złożenie w/w oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie,
 • W przypadku dzieci i młodzieży – niezbędna jest pisemna zgoda obojga rodziców lub prawnego   opiekuna   na   udział   małoletniego     w   Projekcie   oraz   wykorzystanie wizerunku w związku z realizacją Projektu.

Każdy z uczestników weźmie udział w jednym bloku warsztatowym/szkoleniowym i w jednej formie   wyjazdowej   –   co   zdeklaruje   na   karcie   wyboru   szkoleń/warsztatów   i   form wyjazdowych. Wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach projektu odbywać się będą na terenie zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Solna Dolina” Gmin: Kłodawa, Przedecz, Chodów.

Dodatkowe informacje pod nr Tel. : 603 99 41 42 oraz 887 61 12 99

W załączeniu do pobrania:

regulamin oraz deklaracja uczestnictwa w Projekcie dla osób pełnoletnich i małoletnich.

Pobierz (Formularz zgloszeniowy osoby małoletniej.doc)Formularz zgloszeniowy osoby małoletniej.doc 4180 Kb
Pobierz (Formularz zgloszeniowy osoby małoletniej.pdf)Formularz zgloszeniowy osoby małoletniej.pdf 543 Kb
Pobierz (Formularz zgloszeniowy osoby pełnoletniej.doc)Formularz zgloszeniowy osoby pełnoletniej.doc 4196 Kb
Pobierz (Formularz zgloszeniowy osoby pełnoletniej.pdf)Formularz zgloszeniowy osoby pełnoletniej.pdf 712 Kb
Pobierz (Informacja.pdf)Informacja.pdf 176 Kb
Pobierz (REGULAMIN rekrutacji.pdf)Regulamin 214 Kb

 

Link do strony projektu Inkubator Dojrzałego Mentora – inspiracje Babci i Dziadka integrują młode pokolenie:

http://solnadolina.eu/idm-aktualnosci