Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.

Znajdź nas na facebooku

Wiosenne Nutki 2013

 

POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ „WIOSENNE NUTKI 2013”

REGULAMIN


§1


PRZEGLĄD „WIOSENNE NUTKI 2013”organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.

 

 

§2


Celem Przeglądu jest:
a) wspieranie najzdolniejszych wokalnie dzieci i młodzieży oraz umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,
b) propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
c) twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci młodzieży oraz ich opiekunów,
d) promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości,
e) promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie,
f) popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych,
g) wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki,
h) rozwijanie talentów estradowych,
i) kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

§3


Przegląd rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach:
a) solistki i soliści: do 6 lat,
b) solistki i soliści: od 7 do 10 lat,
c) solistki i soliści: od 11 do 13 lat,
d) solistki i soliści: od 14 do 16 lat,
e) soliści solistki powyżej 16 lat
f) grupy do 6 lat,
g) grupy od 7 do 10 lat,
h) grupy od 11 do 13 lat,
i) grupy 14 do 16 lat,
j) grupy powyżej 16 lat
(DECYDUJE ROK URODZENIA)

 

§4


1.Przegląd ma charakter konkursu
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
- dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia,
- przygotowania 2 utworów (w przypadku dużej ilości zgłoszeń, do przesłuchania konkursowego , wykonawcy prezentują 1 utwór)
- płyty CD/MP3/USB z podkładami
- w kategorii „grupy” mile widziane i premiowane będą występy z własnym instrumentarium
(prosimy o wcześniejsze uzgodnienie warunków potrzebnych do podłączenia instrumentów)
2. Brane będą pod uwagę piosenki o każdej tematyce , dopasowane formą i treścią do wieku.
Łączny czas na wykonanie obu utworów ma wynosić około 10 minut.

 

§5


1.Komisja Artystyczna (Jury) powołana przez Organizatora Przeglądu wyłania zwycięzców poszczególnych kategoriach wiekowych. Pod uwagę brane będą:
a)dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych uczestników,
b) umiejętności wokalne,
c) wartości wychowawcze,
d) autorski tekst prezentowanej piosenki.
2.Z posiedzenia - Komisja Artystyczna (Jury) sporządza protokół.

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Komisją Artystyczną Konkursu (Jury).

§6


Wszyscy uczestnicy i opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu i ubezpieczenia.

 

§7


Przewidziane są nagrody:
a) regulaminowe
•NAGRODY RZECZOWE I DYPLOMY dla laureatów za zajęcie I miejsca we wszystkich kategoriach,
•DYPLOMY dla wyróżnionych,
Istnieje także możliwość przyznawania nagród pozaregulaminowych, ufundowanych przez sponsorów.
Decyzję o przydziale takich nagród podejmuje Komisja Artystyczna (Jury).
TERMINY:
a) Termin nadsyłania zgłoszeń : 15 maja 2013
b) Przegląd odbędzie się : 22 maja 2013 w Sali Widowiskowej GOK w Kłodawie o godzinie 10;00

UWAGA!!!
W PRZYPADKU DUŻEGO ZAINTERESOWANIA (DUŻEJ ILOSCI ZGŁOSZEŃ) ORGANIZATOR MA PRAWO ZAMKNĄĆ LISTĘ UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJ, NIŻ WYŻEJ OKREŚLONY TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ.
Biuro Organizacyjne Konkursu: Gminny Ośrodek Kultury ul. Kościelna 5, 62-650 Kłodawa
tel. 63 26 16 241