Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.

Znajdź nas na facebooku

Informacje

Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie z dnia 26.07.2021 r.

 

Załącznik do Zarządzenia nr 4/2021

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie

z dnia 26 lipca 2021 r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie, zwany dalej GOK, określa:

 

a) strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie:

b) zasady funkcjonowania i zakres działania Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie,

c) postanowienia końcowe.

 

§ 2

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie działa na podstawie przepisów obowiązujących ustaw,
w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statutu oraz niniejszego regulaminu.

 

§ 3

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 

 1. „GOK” - należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie
 2. „Organizatorze” - należy przez to rozumieć Gminę Kłodawa,
 3. „Burmistrzu” - należy przez to rozumieć Burmistrza Kłodawy

 

ROZDZIAŁ II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GOK

 

§ 4

 

1. W skład struktury organizacyjnej GOK wchodzą:

 

1) Dyrektor GOK;

 

2) następujące komórki organizacyjne:

 

a) Dział Artystyczny;

 

b) Dział Organizacyjny.

 

2. Pracą komórek wskazanych w ust. 1. pkt. 2)  kieruje oraz nadzoruje Dyrektor GOK.

 

3. Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

 

ROZDZIAŁ III

ZASADY FUNKCJONOWANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOK

 

§ 5

 

 1. Działalność GOK prowadzona jest na podstawie corocznego:

 

 

 1. planu działalności,
 2. planu finansowego,

 

            - które powstają po uzgodnieniu z Organizatorem.

 

 1. GOK działa w oparciu o następujące zasady:

 

 • zgodności z porządkiem prawnym;
 • służebności wobec społeczności lokalnej,
 • racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
 • jednoosobowego kierownictwa,
 • planowania pracy,
 • kontroli wewnętrznej,
 • podziału zadań pomiędzy Dyrektora GOK i poszczególnych pracowników,
 • wzajemnego współdziałania.

§ 6

 

 1. Realizacja zasad, o których mowa w § 5, stanowi podstawowe obowiązki i zadania pracowników GOK i realizowana jest na podstawie prawa i w granicach jego obowiązywania.
 2. Pracownicy GOK w wykonywaniu swoich obowiązków są zobowiązani działać na rzecz mieszkańców gminy.
 3. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy
  i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
 4. Zakupy i inwestycje dokonywane są przy wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie
  z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
 5. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych im zadań.
 6. GOK kieruje Dyrektor, który ponosi odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.
 7. Pracownicy wykonują swoje obowiązki w sposób zapewniający optymalną realizację zadań
  i ponoszą za to odpowiedzialność przed Dyrektorem.
 8. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników i sprawuje nad nimi kontrolę.
 9. GOK działa zgodnie z rocznym planem wynikającym z Rocznego Planu Budżetowego.
 10. Roczny Plan Budżetowy z planu merytorycznego oraz finansowego, przekładanego Organizatorowi.
 11. W GOK działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników GOK.
 12. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej w GOK określa zarządzenie Dyrektora w sprawie kontroli zarządczej.
 13. Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie materiałów, sprzętu i urządzeń powierzonych
  do wykonywania obowiązków służbowych, w czasie pracy, jak i po jej zakończeniu stanowi podstawowy obowiązek pracowniczy każdego pracownika korzystającego z mienia pracodawcy.

 

ROZDZIAŁ IV

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI DYREKTORA

 

§ 7

 

 1. Zakres zadań Dyrektora określony jest Statutem GOK oraz zawartymi umowami. Do zadań Dyrektora należy kierowanie bieżącą działalnością GOK, a w szczególności:

 

 1. reprezentowanie GOK na zewnątrz,
 2. zarządzanie majątkiem GOK,
 3. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami GOK;.
 4. ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,
 5. wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
 6. ustalanie rocznego planu działania oraz rocznego planu finansowego,
 7. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności GOK, które przekłada Radzie Gminy,
 8. pozyskiwanie środków na realizację zadań własnych i innych zadań;
 9. samodzielne gospodarowanie przydzielonym i nabytym mieniem oraz środkami finansowymi,
 10. zawieranie umów o charakterze cywilnoprawnym zapewniających prawidłową realizację zadań GOK,
 11. odpowiedzialność za kontrolę zarządczą w GOK.

 

 1. Dyrektor może upoważnić pracowników do wykonywania w jego imieniu określonych czynności.

 

 1. W przypadku, gdy Dyrektor nie może pełnić swych obowiązków, zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.

 

 

ROZDZIAŁ V

ZAKRES OBOWIĄZKÓW DZIAŁU ARTYSTYCZNEGO

 

§ 8

 

 1. Do zadań pracowników Działu Artystycznego należy:

 

 • planowanie, organizowanie i realizowanie zajęć artystycznych zgodnie z harmonogramem obowiązującym w GOK;
 • prowadzenie naboru kandydatów do sekcji artystycznych;
 • tworzenie i rozwijanie nowych programów zajęć z muzyki, teatru, plastyki, rękodzieła itp.;
 • wyposażanie w wiedzę i umiejętności z zakresu muzyki, w tym w zdobywanie umiejętności instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych, poprzez prowadzenie zajęć śpiewu, gry
  na instrumentach itp.;
 • realizowanie programów zajęć według zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych;
 • udoskonalanie metod oraz treści nauczania i wychowania;
 • organizowanie i nadzorowanie konkursów, festiwali, występów i innych form aktywności
  i promocji;
 • udział w przygotowaniach i realizacji wydarzeń i imprez plenerowych organizowanych
  w przez GOK oraz na terenie gminy Kłodawa,
 • organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów tematycznych dla różnych grup wiekowych
  w GOK;
 • organizacja i prowadzenie zajęć oraz innych form artystycznych z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi;
 • organizacja własnego warsztatu pracy – przygotowanie i gromadzenie pomocy i materiałów metodycznych;
 • znajomość i umiejętność zastosowania różnorodnych technik plastycznych na potrzeby działań GOK;
 • rozbudzanie zainteresowań plastycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • popularyzacja i promocja twórczości amatorskiej i profesjonalnej w dziedzinie muzyki, teatru, plastyki, rękodzieła itp.;
 • realizacja zatwierdzonego planu pracy;
 • organizowanie wystaw sztuk plastycznych / uczestnictwo w zewnętrznych konkursach;
 • organizacja konkursów i plenerów plastycznych;
 • projektowanie i wykonywanie dekoracji plastycznych na potrzeby GOK;
 • współpraca w organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych z współpracownikami instytucji,
 • nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem artystycznym;
 • prowadzenie listy obecności uczestników zajęć.
 • kształcenie i rozwijanie w sposób wzbogacający wiedzę, umiejętności praktyczne, postawy społeczne oraz rozwijający myślenie;
 • podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 • prowadzenie dokumentacji stanowiska pracy;
 • przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
 • współpraca z placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi oraz lokalną społecznością w zakresie udziału grup i zespołów amatorskich w imprezach organizowanych przez GOK;
 • czynny udział w życiu placówki – pomoc pracownikom Działu Organizacyjnego/

 

 1. W skład Działu Artystycznego wchodzi:

 

 1. Specjalista do spraw wokalnych
 2. Animator amatorskiego ruchu artystycznego

 

 1. Zadania Specjalisty do spraw wokalnych:

 

 • kierownictwo muzyczne oraz prowadzenie przygotowania wokalnego i instrumentalnego członków grupy wokalnej/zespołu,
 • przygotowanie i realizacja określonej liczby koncertów muzycznych w GOK z udziałem zespołu zgodnie z harmonogramem działań placówki na dany rok;
 • przygotowywanie wybranych członków zespołu do udziału jako reprezentacja GOK
  w konkursach, festiwalach i przeglądach tematycznych oraz sprawowanie opieki merytorycznej w ramach ich uczestnictwa;
 • przygotowywanie grupy wokalnej/zespołu lub jego wybranych członków do występów okolicznościowych na terenie miasta i gminy Kłodawa zgodnie z harmonogramem działań placówki,
 • współpraca z organizacjami, instytucjami i placówkami z terenu gminy w zakresie upowszechniania kultury,

 

4. Zadania Animatora  Amatorskiego Ruchu Artystycznego:

 • organizacja imprez,
 • przygotowanie i organizacja zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży,
 • organizacja wystaw artystycznych,
 • praca przy komputerze i obsługa stron internetowych,
 • reklama bezpośrednia działań GOK poprzez rozwieszanie plakatów i innych rekwizytów reklamowych,
 • inne prace związane z obsługą imprez kulturalno-rozrywkowych,
 • opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas zajęć prowadzonych przez GOK,

 

§ 9

 

 1. Do zadań pracowników Działu Organizacyjnego należy:

 

 • opracowywanie planu pracy i przekładanie go do akceptacji bezpośredniemu przełożonemu, a następnie realizowanie go zgodnie z założeniami;
 • prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą, dorosłymi i seniorami;
 • projektowanie i realizacja scenografii dla potrzeb imprez artystycznych organizowanych przez GOK;
 • reklamowanie imprez kulturalnych w instytucjach, placówkach oświatowych poprzez roznoszenie plakatów, ulotek itp.;
 • prowadzenie dokumentacji, w tym sprawozdań i informacji z zakresu działalności GOK oraz  dokumentacji fotograficznej, wideo, filmowej, przechowywanie notatek prasowych
 • opracowywanie projektów pism przewodnich i sponsorskich do potencjalnych sponsorów imprez;
 • współpraca z placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi oraz lokalną społecznością w zakresie udziału grup i zespołów amatorskich w imprezach organizowanych przez GOK,
 • współpraca z instytucjami kultury, twórcami regionalnymi, animatorami ruchu społeczno-kulturalnego,
 • pomoc w przygotowywaniu i obsłudze imprez kulturalnych, wydarzeń kulturalnych
  i okolicznościowych, turniejów,zjazdów, konferencji organizowanych przez GOK lub instytucje współpracujące z GOK,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektu;
 • inwentaryzowanie mienia Ośrodka Kultury oraz dbałość o estetykę pomieszczeń obiektu;
 • zabezpieczanie majątku Ośrodka Kultury przed ewentualnymi szkodami;
 • obsługa gości i interesantów;
 • opracowywanie wniosków o dofinansowanie działalności merytorycznej GOK
  do zewnętrznych źródeł grantodawczych oraz realizacja programów, które uzyskały dofinansowanie;
 • pomoc przy obsłudze imprez organizowanych i współorganizowanych przez GOK;
 • organizowanie spotkań autorskich, wystaw, konkursów, kiermaszów oraz stoiska promocyjnego w trakcie trwania imprez;
 • czynny udział w życiu placówki – pomoc pracownikom Działu Artystycznego;
 • opracowywanie planów autorskich dla poszczególnych grup odbiorców w oparciu o ich zainteresowania, możliwości ich percepcji oraz wytyczne zawarte w planie pracy GOK
  i programach autorskich;
 • przygotowywanie i prowadzenie zajęć odpowiednich pod względem merytorycznym
  i wychowawczym w wymiarze określonym przez Dyrektora;
 • przygotowywanie niezbędnych materiałów, narzędzi i pomocy naukowych do prowadzenia zajęć;
 • podnoszenie własnych kwalifikacji i poziomu wiedzy;
 • ponoszenie odpowiedzialności prawnej za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się pod opieką instruktora;
 • wykonywanie zajęć dodatkowych wynikających z programu Ośrodka Kultury;
 • koordynacja świadczenia usług w zakresie udostępniania obiektów kulturalnych Ośrodka Kultury organizacjom kulturalnym, szkołom i innym instytucjom na cele kulturalne, edukacyjne i inne nie związane z działalnością kulturalną;
 • nadzorowanie realizacji kalendarza imprez kulturalnych;
 • obsługa informatyczna oraz obsługa mediów społecznościowych GOK;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora nie uwzględnionych w tym paragrafie, a wchodzących w zakres pracy,

 

 1. W skład Działu Organizacyjnego wchodzą:

 

 1. Główny Księgowy,
 2. Specjalista ds. Organizacji Imprez,
 3. Specjalista ds. Urządzeń Elektryczno – Akustycznych,
 4. Specjalista ds. Obsługi Urządzeń Akustyczno-Oświetleniowych,
 5. Specjalisty ds. Konserwacji,
 6. Pracownika sprzątającego.

 

 1. Zakres zadań:

 

 1. Głównego Księgowego

 

 • opracowywanie budżetu GOK wspólnie z Dyrektorem,
 • realizacja budżetu zgodnie z zaplanowanym i zatwierdzonym planem finansowym,
 • przygotowanie dokumentów finansowych wpłat i wypłat,
 • obsługa programu Płatnik – sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS,
 • sporządzanie listy płac,
 • sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych, innych wymaganych przepisami prawa;
 • prowadzenie księgi inwentarzowej GOK,
 • prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,
 • prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej GOK zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • weryfikacja dowodów księgowych pod względem formalno – rachunkowym,
 • prowadzenie operacji bankowo – kasowych,
 • nadzorowanie, przygotowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,
 • opracowywanie dokumentów regulujących organizację rachunkowości GOK,
 • koordynacja wydatkowania i rozliczenie finansowe projektów dofinansowywanych z innych źródeł (m.in. z UE),
 • przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji płacowej,
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki należą do kompetencji księgowego.

 

 1. Specjalisty ds. Organizacji Imprez:

 

 

 • organizacja imprez, eventów, wydarzeń kulturalnych;
 • przygotowanie i organizacja zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży,
 • organizacja wystaw artystycznych,
 • praca przy komputerze i obsługa stron internetowych,
 • reklama bezpośrednia działań GOK poprzez rozwieszanie plakatów i innych rekwizytów reklamowych,
 • inne prace związane z obsługą imprez kulturalno-rozrywkowych,
 • opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas zajęć prowadzonych przez GOK,

 

 1. Specjalisty ds. Urządzeń Elektryczno – Akustycznych:

 

 • obsługa urządzeń akustycznych,
 • obsługa urządzeń multimedialnych,
 • obsługa urządzeń oświetlenia scenicznego,
 • obsługa i naprawy urządzeń elektrycznych,
 • nadzór techniczny nad powierzonymi urządzeniami, sprzętem, instalacją elektryczną oraz ich bezawaryjnym funkcjonowaniem poprzez systematyczne przeglądy i bieżące naprawy, usuwanie usterek i nieprawidłowości stwierdzonych na podstawie własnych spostrzeżeń lub zgłoszonych przez inne komórki organizacyjne,
 • przygotowanie i organizacja imprez - dystrybucja materiałów promujących wydarzenia kulturalne,
 • montaż i demontaż scenografii scenicznej, wystaw artystycznych
 • dokonywanie drobnych przeróbek i montażu instalacji elektrycznej, internetowej
  i telefonicznej, obsługa imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GOK, a także szkoleń i konferencji w zakresie oświetlenia, nagłośnienia i obsługi projektorów multimedialnych.

 

 1. Specjalisty ds. Obsługi Urządzeń Akustyczno – Oświetleniowych:

 

 • przygotowanie i organizacja imprez - dystrybucja materiałów promujących wydarzenia kulturalne,
 • montaż i demontaż scenografii scenicznej, wystaw artystycznych
 • praca przy komputerze,
 • obsługa stron internetowych,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • montaż i demontaż sprzętu estradowego (scena, nagłośnienie, oświetlenie) w tym załadunek, rozładunek sprzętu,
 • obsługa sprzętu nagłaśniającego,
 • obsługa sprzętu oświetleniowego,
 • obsługa elektronarzędzi,
 • inne prace związane z obsługą imprez kulturalno – rozrywkowych,
 • prace porządkowe na terenie GOK
 • opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas zajęć prowadzonych przez GOK;

 

 

 

 1.  Specjalista ds. Konserwacji:

 

 • wykonywanie drobnych napraw, remontów budynku i pomieszczeń GOK;
 • wykonywanie napraw i remontów urządzeń i sprzętu GOK;
 • utrzymanie ładu i porządku w budynku GOK;
 • porządkowanie terenu wokół budynku GOK;
 • informowanie na bieżąco o zaistniałych usterkach lub bieżących potrzebach w budynku;
 • wypełnianie innych zadań zleconych przez Dyrektora;
 • pomoc w organizowaniu działalności kulturalnej dla mieszkańców gminy.

 

 1. Pracownik sprzątający:

 

 • utrzymywanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń, najbliższego otoczenia przed wejściem do budynków oraz pomieszczenia do przechowywania urządzeń i środków przeznaczonych do sprzątania;
 • wykonywanie prac z częstotliwością odpowiednią, aby przydzielone do sprzątania pomieszczenia i teren przed wejściem do budynków, były utrzymane w nienagannym porządku i czystości;
 • właściwe i oszczędne używanie powierzonego sprzętu i środków potrzebnych do utrzymania czystości;
 • zgłaszanie Dyrektorowi  zauważonych awarii, uszkodzeń w urządzeniach i pomieszczeniach;
 • współpraca  z użytkownikami pomieszczeń poprzez natychmiastowe reagowanie na zgłoszone przez nich bieżące potrzeby w zakresie sprzątania.

 

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 10

 

 1. Szczegółowe zadania, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników określają zakresy obowiązków, czynności, uprawnień i odpowiedzialności związane z zajmowanym stanowiskiem.
 2. Zmiany w Regulaminie i schemacie organizacyjnym mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagroda w "Festiwalu Kultury" dla Marianny Topolskiej

wyróżnienie w kategorii Animator Kultury w konkursie Kariatyda 2015

 

Pani Mariola Felczyńska z wykształcenia muzyk i pedagog od 1991 roku aktywnie działa na niwie kultury . Swoją działalność jako animator kultury prowadzi na kilku płaszczyznach rozwijając talenty i zainteresowania młodych adeptów sztuki wokalnej i instrumentalnej.
Współpracę z GOK w Kłodawie rozpoczęła w 1991 roku jako nauczyciel gry na instrumencie( pianino) angażując młodych mieszkańców miasta do rozwijania talentów, z czego kilkoro rozwija swoje pasje do dzisiejszego dnia kształcąc się w Akademiach muzycznych w Łodzi czy Poznaniu. Od 15 lat jest instruktorem grupy wokalnej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury, która zrzesza dzieci i młodzież z miasta i gminy Kłodawa, oraz chętnych wokalistów z Koła i Powiercia .Sukcesem instruktora są sukcesy jego podopiecznych, którzy reprezentują swoje umiejętności podczas organizowanych lokalnie imprez kulturalnych i konkursów na terenie całego kraju. Dziewczęta promują się podczas corocznego święta miasta, obchodów Barbórki, Dożynek w Kłodawie, Chodowie, Krośniewicach . Otrzymują zaproszenia do zaprezentowania swoich pasji wokalnych w Kole, Kościelcu itp . Uzyskują od lat nagrody i wyróżnienia w konkursach piosenki indywidualnie i zespołowo. Do najważniejszych należą : nominacja do Ogólnopolskiego Konkursu piosenki Muzol w Śmiglu oraz Nominacja do Ogólnopolskiego konkursu piosenki „ Wygraj Sukces „ w 2012 poprzedzona eliminacjami w Ślesinie i półfinałem w Ostrowie Wielkopolskim, Grand Prix w między powiatowym festiwalu Kolęd i Pastorałek w Malanowie 2010, wyróżnienie w przeglądzie kolęd „Anioły” Konin 2011. Nominacje do półfinału i wyróżnienia „ Wygraj Sukces” w 2013 i 2014 dla Kłodawskich wokalistek i ostatnia tegoroczna nominacja do kolejnego etapu w/w konkursu w Ostrowie Wielkopolskim. Do szczególnie cennych zalicza wyróżnienia i nagrody zdobywane w kolejnych edycjach Festiwalu piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Koninie, organizowanej przez CKiS w Koninie. Od kilku lat udaje się zakwalifikować do festiwalu 2,3 reprezentantki GOK Kłodawa rywalizując z ponad setką utalentowanych dzieci z regionu konińskiego, Słupcy, Turku itp. Dzięki temu na swojej drodze wszyscy spotkali takie postaci : Grażyna Łobaszewska, Joanna Zagnańska, Anita Dąbrowska, Nowosielski od których mogli czerpać doświadczenia podczas warsztatów wokalnych. Szczególnie cenny jednak był kontakt z aktorką i wspólne występy dla niepełnosprawnych w Lubiatowie w Fundacji Anny Dymnej podczas harcerskiej akcji letniej w 2013 roku. W tym momencie zaznaczę, że za artystyczną, harcerską działalność pani Mariola otrzymała odznakę Harcerska Służba Wielkopolsce.