Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.

Znajdź nas na facebooku

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONOWANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 W POLSCE

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2020

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

w Kłodawie

z dnia 8 czerwca 2020 r.

 

Procedury Bezpieczeństwa

Funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie

w Trakcie Epidemii COVID-19 w Polsce

I. Postanowienia ogólne

 1. Procedurymają na celu ustalenie sposobu funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie, ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem.
 2. Procedury dotyczą wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie i odbiorców, w tym m.in. uczestników zajęć i rodziców niepełnoletnich odbiorców.
 3. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.
 4. Utrzymanie w możliwie jak najszerszym stopniu działalności statutowej w sieci.
 5. Poszukiwanie i prowadzenie innych form działalności nie wymagających bezpośrednich kontaktów z publicznością.
 6. Umożliwienie prowadzenia zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w obiektach zamkniętych, gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m²:
 7. Umożliwienie prowadzenia indywidualnych zajęć (prowadzący - uczestnik)  z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
 8. Opracowanie regulaminu zajęć w nawiązaniu do ich specyfiki i obowiązujących wymogów.
 9. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń po każdych indywidualnych zajęciach.

 

 

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

 1. Umieszczenie w widocznym miejscu informacji o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać domu, centrum, ośrodku kultury.
 2. Upublicznienie na stronach internetowych i kanałach społecznościowych instytucji informacji o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń domu, centrum i ośrodka kultury w związku z prowadzoną działalnością statutową.
 3. Wywieszenie w pomieszczeniach instrukcji sanitarnohigienicznych dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, instrukcji dezynfekcji rąk.
 4. Monitorowanie prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
 5. Ograniczenie liczebności odbiorców w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 6. Dopilnowanie, aby odbiorcy dezynfekowali dłonie przy wejściu, posiadali rękawice ochronne ochronę zakrywającą usta i nos.
 7. Dopilnowanie, aby odbiorcy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
 8. Ograniczenie możliwości korzystania z szatni (np. co drugi wieszak) lub czasowe zniesienie takiej możliwości.
 9. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 10. Przygotowanie i umieszczenie w dostępnym miejscu potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 

III. Zasady postępowania i zachowania higieny

 1. Zakaz przebywania w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższe sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwaniu pogotowia ratunkowego.
 2. Organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).
 3. Organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.
 4. Zapewnienie służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z odbiorców dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.
 5. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
 6. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 7. Otoczenie szczególną troską pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nieangażowanie w bezpośredni kontakt z odbiorcą osób powyżej 60 roku życia oraz przewlekle chorych.
 8. Wytyczne dla pracowników:
 9. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 10. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, regularnie myć i dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków.
 11. Zachować bezpieczną odległość (rekomendowane są 2 metry).
 12. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 13. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 14. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp.
 15. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

IV. Zasady postępowania i zachowania higieny  dla odbiorców,
w tym m.in. uczestników zajęć i rodziców niepełnoletnich odbiorców

1. Osoby przebywające w Gminny Ośrodku Kultury w Kłodawie zobowiązują się do
przestrzegania procedur.

2. Przed wejściem do budynku Gminny Ośrodku Kultury w Kłodawie należy poddać się obowiązkowej dezynfekcji rąk.

2. W zajęciach mogą brać udział uczestnicy nie objęci rodzinną izolacją w związku
z koranwirusem, bez objawów sugerujących jakąkolwiek chorobę.

3. Rodzice mogą wchodzić do placówki z dziećmi poniżej 6 r. życia wyłącznie do przestrzeni wspólnej lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady - jeden rodzic z dzieckiem w odstępie 1.5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust, nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

4. Osoby przebywające w Gminny Ośrodku Kultury w Kłodawie nie przekraczają wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone oraz zachowują bezpieczną odległość.

5. Zniesione korzystanie z szatni – uczestnicy przychodzą na zajęcia już w obowiązujących strojach.

6. Zachowywać bezpieczną odległość od rozmówcy i pracowników placówki (minimum 1,5 m) od siebie.

 

V. Zasady organizacji zajęć

1. Osoby wskazane przez Dyrektora pełnią dyżury przy wejściu do budynku, pilnują aby instruktorzy odbierali/oddawali uczestnika zajęć od rodzica w drzwiach wejściowych, jeżeli zachodzi potrzeba pomagają.

2. W widocznym miejscu przed wejściem do budynku (sali, pracowni itd.) umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać na terenie GOK.

3. Informacje o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń GOK w Kłodawie w związku z prowadzoną działalnością statutową znajduje się na stornie internetowej  GOK oraz na tablicy ogłoszeń przy GOK w Kłodawie.

4. Przydział sali jest zależny od warunków określonych w wytycznych.

Liczba uczestników zajęć w poszczególnych salach jest ograniczona zgodnie z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19   w Polsce, opracowanymi przez Narodowe Centrum Kultury po uzgodnieniu i akceptacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

5.  Udział w zajęciach jest możliwy wyłącznie na podstawie podpisanego oświadczenia złożonego każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć pracownikowi lub współpracownikowi.

Oświadczenie jest dostępne do pobrania na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie http://gok.klodawa.eu.

6. Wytyczne dotyczące ilości osób biorących udział w zajęciach ma poszczególne sale:

- holl główny – max. 11 osób + 1 osoba prowadząca

- scena na sali widowiskowej/zajęcia ruchowe – max. 4 osoby + 1 osoba prowadząca

- sala nr 3  – max. 5 osób + 1 osoba prowadząca

- sala nr 13 - max. 3 osoby + 1 osoba prowadząca

- sala nr 8 – max. 1 osoba + 1 osoba prowadząca

7. Możliwy jest udział widzów w seansie filmowym na sali widowiskowej (kinowej) – według wytycznych dla kin max.tj. nie więcej niż połowa liczby  miejsc na sali - rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.

8. Możliwa jest organizacja spotkań dla max. 40 osób na sali widowiskowej(kinowej) – rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.

9. Minimalna przestrzeń do zajęć plastycznych  nie może być mniejsza niż 10 m2 na 1 osobę.

10. Współpracownicy zobowiązani są do opracowania regulaminu swoich zajęć w nawiązaniu do ich specyfiki i obowiązujących wymogów.

10. Wydłużone zostają przerwy między zajęciami do 30 min celem wietrzenia mechanicznego

i grawitacyjnego sal. Jeśli jest taka możliwość funkcjonowanie bez korzystania z urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

11. Uczestnik zajęć nie może przynosić z sobą do placówki i zabierać z placówki żadnych przedmiotów lub zabawek (za wyjątkiem materiałów plastycznych, niezbędnych do zajęć). Uczestnicy zajęć nie powinni wymieniać się przyborami między sobą.

12. Uczestnicy zajęć nie dotykają odzieży innych uczestników pozostawionych w sali.

13. Nie ma możliwości zostawiania wózków, rowerków, fotelików samochodowych i innych sprzętów przyniesionych z domu.

14. Korzystanie z dystrybutorów wody przez uczestników zajęć może odbywać się wyłącznie pod nadzorem pracownika lub współpracownika podczas przerwy w zajęciach.

 

VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

 1. Obowiązkowe zapoznanie personelu z wytycznymi związanymi z zakażeniem koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć ją od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Osoba ta powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni zapewniającej odstęp od innych na min 2 m.
 5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Rekomendowane jest stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 7. Zaleca się ustalenie listy pracowników oraz klientów, o ile to możliwe,  przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach  obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie, ponieważ może to być bardzo pomocne w działaniach służb sanitarnych.
 8. Pracownicy GOK w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni

przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją

sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu

zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni

koronawirusem.

 

9. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy

    niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (podwyższona

    temperatura ciała, kaszel, duszności, bóle mięśni) należy niezwłocznie odsunąć go

    od pracy.

 

10. W przypadku wystąpienia u wychowanka niepokojących objawów sugerujących

zakażenie koronawirusem należy go odizolować od pozostałych wychowanków.

 

11. W GOK wyznacza się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę

      w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

 

12. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup wychowanków, powiadomić

właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się

ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 

13. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik/wychowanek, należy poddać

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami

oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz

zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

 

14. W izolatorium i na portierni GOK znajdują się numery telefonów do stacji

sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

 

15. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod

uwagę zaistniały przypadek (np. ustalenie listy osób przebywających w tym

samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywała osoba

podejrzana o zakażenie).

 

16. Należy stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych

na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które

miały kontakt z zakażonym.

 

17. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej
      stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.