Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.

Znajdź nas na facebooku

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI IMPREZ I SPOTKAŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POMARZANACH FABRYCZNYCH W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 W POLSCE

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2020

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

w Kłodawie

z dnia 19 czerwca 2020 r.

 

Procedury Bezpieczeństwa

dotyczące organizacji imprez i spotkań okolicznościowych w

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  w Pomarzanach Fabrycznych

w Trakcie Epidemii COVID-19 w Polsce

 1. Cel

Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji i spotkań okolicznościowych w świetlicy wiejskiej w Pomarzanach Fabrycznych wydaje się w celu:

 1. Zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz gości obiektu.
 2. Zminimalizowania ryzyka zakażenia pracowników obiektu, gości oraz innych osób z zewnątrz.
 3. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.
 4. Postanowienia ogólne

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi opracowanymi przez GIS, MZ, MEN:

 

 1. Ogranicza się liczbę gości, maksymalna liczba uczestników imprezy to 120 osób.
 2. Zobowiązuje się organizatora do zakazu udziału w imprezie  osób chorych na COVID-19, zakażonych SARS-CoV-2, przebywających w kwarantannie, izolacji.
 3. Zaleca się,  aby przy stoliku siedziały razem osoby z tej samej rodziny lub z jednego gospodarstwa domowego.
 4. Wprowadza się i zobowiązuje się do stosowania osoby przebywające w obiekcie, instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki,dezynfekcji rąk.
 5. Informacje i instrukcje wywiesza się przed wejściem do budynku oraz w ogólnodostępnych miejscach.
 6. Zabrania się pozostawiania rzeczy w szatani.
 7. Zaleca się utrzymanie bezpiecznej odległości od innych osób przebywających w tym samym pomieszczeniu.
 8. Ustala się limit osób przebywających w toalecie, mając na uwadze dystans społeczny 2 metry.
 9. Organizacja kilku imprez w jednym czasie w tym samym obiekcie nie jest możliwa.
 10. Obsługa powinna osłonić usta i nos lub środki ochrony ust i nosa wskazane w obowiązujących regulacjach prawnych. Uczestnicy imprezy nie mają obowiązku noszenia maseczki ochronnej.
 11. Śledzenia oraz stosowania się do komunikatów oraz wytycznych publikowanych na rządowej stronie internetowej https:/www.gov.pl/web/koronawirusoraz stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego:https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci.

 

 1. Wytyczne dla organizatora imprezy

Organizatora imprezy zobowiązuje się do:

 1. Poinformowania gości i obsługi, że w imprezie nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji.
 2. Przestrzegania wytycznych dotyczących wszelkich ustalonych zasad panujących w miejscu imprezy.
 3. Obowiązkowej dezynfekcji rąk przez gości przy wejściu na teren lokalu.
 4. Udostępnienia dozowników z płynem do dezynfekcji rąk podczas imprezy, szczególnie w obszarze sali jadalnej oraz przy wyjściu z toalet.
 5. Zapewnienia odległości między blatami stolików (od ich brzegów), która powinna wynosić min. 2 m.
 6. Przestrzegania zasady, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku, w  celu zwiększenia bezpieczeństwa i dystansu między gośćmi proponowana jest redukcja osób przy stole o 20% względem standardowego usadzenia;  zalecane jest usadzanie gości po obu stronach stołu tak, aby goście nie siedzieli vis a vis siebie.  
 7. Zapewnienia osoby do obsługiprzestrzeni samoobsługowych (bary sałatkowe, stoliki z ciastami, tzw. „wiejskie stoły”, dozowniki do samodzielnego nalewania napojów, bufety, stoły wiejskie, bary, bary kawowe, chłodnie z lodami, stoły z tzw. live cooking (gotowanie na żywo)).
 8. Dostosowania liczby kelnerów do liczby gości; 1 kelner na nie więcej niż 15 osób.Przy serwisie dań do stołów zadbanie o obsługę gości przy danym stole przez tego samego kelnera lub przez ten sam zespół kelnerski.
 9. Zapobiegania tworzeniu się kolejek lub, jeżeli to niemożliwe, zapewnienia zachowania bezpiecznej odległości między osobami w kolejce np. za pomocą oznaczeń na podłodze.
 10. Częstego wietrzenia pomieszczeń, zwiększenia częstotliwości (rekomendowane co godzinę) czyszczenia i dezynfekcji powierzchni wspólnych, takich jak: toalety, poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, podłogi, blaty.
 11. Dysponowania pełną listą gości i pracowników obsługi imprezy wraz z kontaktami do udostępnienia w razie potrzeby organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 12. Zobowiązania obsługi do przestrzegania i stosowania się do procedury i instrukcji.
 13. Przestrzegania zasad postępowania w przypadku podejrzenia osób zakażenia koronawirusem.
 14. Sprzątnięcia sali i dezynfekcji wszystkich sal i powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu, toalet, gruntowne wywietrzenie pomieszczeń.
  1. Wytyczne dla obsługi

Obsługę zobowiązuje się do:

 1. Zasłaniania nosa i ust tam, gdzie jest to możliwe, i obowiązkowo przy bezpośrednim kontakcie z innymi osobami.
 2. Przestrzegania zasad higieny oraz dobrych praktyk higienicznych.
 3. Ograniczenia do niezbędnego minimum czasu załatwienia usługi; organizowanie montaży/demontaży, minimalizując kontakty.
 4. Przestrzegania i stosowania się do procedury i instrukcji.
  1. Stosowania zaleceń i procedur obowiązujących w obiekcie.

 

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

 

 1. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem organizator niezwłocznie odizolowuje od innych osób i odsyła transportem indywidualnym do domu. Niezwłocznie powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje ściśle wydawane instrukcje i polecenia.
 2. Osoba ta oczekuje na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni zapewniającej odstęp od innych na min 2 m.
 3. W pomieszczeniu izolatorium i przy wejściu do świetlicy znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych. Organizator sprząta oraz dezynfekuje pomieszczenia i powierzchnie dotykowe.
 4. Organizator przekazuje pracownikowi GOK listę wszystkich osób przebywających podczas imprezy, obejmującą dane identyfikacyjne i kontaktowe.
 5. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej
  stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.