Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie z dnia 26.07.2021 r.

Utworzono: poniedziałek, 26, lipiec 2021 09:00
Mateusz Rzepka

 

Załącznik do Zarządzenia nr 4/2021

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie

z dnia 26 lipca 2021 r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie, zwany dalej GOK, określa:

 

a) strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie:

b) zasady funkcjonowania i zakres działania Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie,

c) postanowienia końcowe.

 

§ 2

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie działa na podstawie przepisów obowiązujących ustaw,
w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statutu oraz niniejszego regulaminu.

 

§ 3

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 

 1. „GOK” - należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie
 2. „Organizatorze” - należy przez to rozumieć Gminę Kłodawa,
 3. „Burmistrzu” - należy przez to rozumieć Burmistrza Kłodawy

 

ROZDZIAŁ II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GOK

 

§ 4

 

1. W skład struktury organizacyjnej GOK wchodzą:

 

1) Dyrektor GOK;

 

2) następujące komórki organizacyjne:

 

a) Dział Artystyczny;

 

b) Dział Organizacyjny.

 

2. Pracą komórek wskazanych w ust. 1. pkt. 2)  kieruje oraz nadzoruje Dyrektor GOK.

 

3. Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

 

ROZDZIAŁ III

ZASADY FUNKCJONOWANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOK

 

§ 5

 

 1. Działalność GOK prowadzona jest na podstawie corocznego:

 

 

 1. planu działalności,
 2. planu finansowego,

 

            - które powstają po uzgodnieniu z Organizatorem.

 

 1. GOK działa w oparciu o następujące zasady:

 

§ 6

 

 1. Realizacja zasad, o których mowa w § 5, stanowi podstawowe obowiązki i zadania pracowników GOK i realizowana jest na podstawie prawa i w granicach jego obowiązywania.
 2. Pracownicy GOK w wykonywaniu swoich obowiązków są zobowiązani działać na rzecz mieszkańców gminy.
 3. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy
  i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
 4. Zakupy i inwestycje dokonywane są przy wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie
  z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
 5. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych im zadań.
 6. GOK kieruje Dyrektor, który ponosi odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.
 7. Pracownicy wykonują swoje obowiązki w sposób zapewniający optymalną realizację zadań
  i ponoszą za to odpowiedzialność przed Dyrektorem.
 8. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników i sprawuje nad nimi kontrolę.
 9. GOK działa zgodnie z rocznym planem wynikającym z Rocznego Planu Budżetowego.
 10. Roczny Plan Budżetowy z planu merytorycznego oraz finansowego, przekładanego Organizatorowi.
 11. W GOK działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników GOK.
 12. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej w GOK określa zarządzenie Dyrektora w sprawie kontroli zarządczej.
 13. Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie materiałów, sprzętu i urządzeń powierzonych
  do wykonywania obowiązków służbowych, w czasie pracy, jak i po jej zakończeniu stanowi podstawowy obowiązek pracowniczy każdego pracownika korzystającego z mienia pracodawcy.

 

ROZDZIAŁ IV

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI DYREKTORA

 

§ 7

 

 1. Zakres zadań Dyrektora określony jest Statutem GOK oraz zawartymi umowami. Do zadań Dyrektora należy kierowanie bieżącą działalnością GOK, a w szczególności:

 

 1. reprezentowanie GOK na zewnątrz,
 2. zarządzanie majątkiem GOK,
 3. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami GOK;.
 4. ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,
 5. wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
 6. ustalanie rocznego planu działania oraz rocznego planu finansowego,
 7. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności GOK, które przekłada Radzie Gminy,
 8. pozyskiwanie środków na realizację zadań własnych i innych zadań;
 9. samodzielne gospodarowanie przydzielonym i nabytym mieniem oraz środkami finansowymi,
 10. zawieranie umów o charakterze cywilnoprawnym zapewniających prawidłową realizację zadań GOK,
 11. odpowiedzialność za kontrolę zarządczą w GOK.

 

 1. Dyrektor może upoważnić pracowników do wykonywania w jego imieniu określonych czynności.

 

 1. W przypadku, gdy Dyrektor nie może pełnić swych obowiązków, zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.

 

 

ROZDZIAŁ V

ZAKRES OBOWIĄZKÓW DZIAŁU ARTYSTYCZNEGO

 

§ 8

 

 1. Do zadań pracowników Działu Artystycznego należy:

 

 

 1. W skład Działu Artystycznego wchodzi:

 

 1. Specjalista do spraw wokalnych
 2. Animator amatorskiego ruchu artystycznego

 

 1. Zadania Specjalisty do spraw wokalnych:

 

 

4. Zadania Animatora  Amatorskiego Ruchu Artystycznego:

 

§ 9

 

 1. Do zadań pracowników Działu Organizacyjnego należy:

 

 

 1. W skład Działu Organizacyjnego wchodzą:

 

 1. Główny Księgowy,
 2. Specjalista ds. Organizacji Imprez,
 3. Specjalista ds. Urządzeń Elektryczno – Akustycznych,
 4. Specjalista ds. Obsługi Urządzeń Akustyczno-Oświetleniowych,
 5. Specjalisty ds. Konserwacji,
 6. Pracownika sprzątającego.

 

 1. Zakres zadań:

 

 1. Głównego Księgowego

 

 

 1. Specjalisty ds. Organizacji Imprez:

 

 

 

 1. Specjalisty ds. Urządzeń Elektryczno – Akustycznych:

 

 

 1. Specjalisty ds. Obsługi Urządzeń Akustyczno – Oświetleniowych:

 

 

 

 

 1.  Specjalista ds. Konserwacji:

 

 

 1. Pracownik sprzątający:

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 10

 

 1. Szczegółowe zadania, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników określają zakresy obowiązków, czynności, uprawnień i odpowiedzialności związane z zajmowanym stanowiskiem.
 2. Zmiany w Regulaminie i schemacie organizacyjnym mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.