Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.

Znajdź nas na facebooku

Zarządzenie oraz cennik

 

                                                                                                       
Zarządzenie Nr 72 / 2017
Burmistrza   Kłodawy
z dnia  26 września 2017 r.
 
 
w sprawie korzystania z miejskich słupów ogłoszeniowych.
 
                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446; zm.poz.1579 i 1948 i z 2017 r. poz. 730, poz. 935 )     zarządzam , co następuje:
 
§  1
 
W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki mieniem gminnym słupy ogłoszeniowe stanowiące  własność Gminy Kłodawa przekazuje się w bezpłatną administrację Gminnemu Ośrodkowi Kultury (GOK) w Kłodawie.
Przekazanie słupów ogłoszeniowych nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego PT.
 
§  2
 
W ramach sprawowanej administracji  GOK jest zobowiązany do dbałości o estetykę i właściwy stan techniczny miejskich słupów ogłoszeniowych a w szczególności do :
dokonania podziału powierzchni ogłoszeniowej w sposób zapewniający ich czytelność;
wykonania co najmniej dwa razy w roku generalnego uporządkowania słupów poprzez zdarcie warstwy ogłoszeń i plakatów, wymycia ich powierzchni oraz pomalowania czaszy słupów na kolor czerwony  minimum raz na dwa lata.
Pobierania opłat za umieszczenie ogłoszeń i reklam na słupach ogłoszeniowych ;
zabezpieczenia powierzchni ogłoszeniowej na obwieszczenia urzędowe.
 
      2 .  Umieszczanie ogłoszeń i plakatów będzie się odbywać poprzez ich wywieszanie 
      w  poniedziałek następujący po dokonaniu wpłaty z zastrzeżeniem pkt 3.
 
      3.   W przypadku nagłej konieczności za zgodą Dyrektora GOK ogłoszenia lub plakaty mogą
      być wywieszane niezwłocznie po dokonaniu wpłaty.
 
§  3
 
Osoby zainteresowane korzystaniem z powierzchni ogłoszeniowej na słupach ogłoszeniowych ustalają warunki korzystania z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kłodawie z siedzibą przy ul. Kościelnej 5 i uiszczają opłaty z zastrzeżeniem § 5.
Powierzchnie umieszczone na słupie ogłoszeniowym bez zgody GOK w Kłodawie , albo po przekroczeniu terminu, za który uiszczono opłatę, podlegają usunięciu przez administratora.
      3.   Samowolne naklejanie ogłoszeń i plakatów podlega karze na zasadach określonych w
      kodeksie wykroczeń.
 
§  4
 
Opłaty za umieszczanie na słupach ogłoszeniowych przez okres jednego tygodnia wynoszą dla powierzchni (podanej w milimetrach ) :
 
format mniejszy niż A4                               -   2,50  zł / 1 szt 
format o powierzchni A4 ( 210x297 )         -   3,00  zł / 1 szt 
format o powierzchni A3 ( 297x420 )         -   5,50  zł / 1 szt 
format o powierzchni A2 ( 420x594 )         -   8,00  zł / 1 szt 
format o powierzchni A1 ( 594x841 )         -  11,00 zł / 1 szt 
format o powierzchni A0 ( 841x1189)        -  13,50 zł / 1 szt 
 
format mniejszy niż B4                               -   2,50  zł / 1 szt 
format o powierzchni B4 ( 250x353  )        -   3,50 zł / 1 szt 
format o powierzchni B3 ( 353x500  )        -   6,50 zł / 1 szt 
format o powierzchni B2 ( 500x707  )        -   9,50 zł / 1 szt 
format o powierzchni B1 ( 707x1000)        - 12,50 zł / 1 szt 
format o powierzchni B0 ( 1000x1414)      - 15,00 zł / 1 szt
 
format mniejszy niż C4                              -    2,50 zł / 1 szt 
format o powierzchni C4 ( 229x324 )        -    3,00 zł / 1 szt 
format o powierzchni C3 ( 324x458 )        -    6,00 zł / 1 szt 
format o powierzchni C2 ( 458x648 )        -    9,00 zł / 1 szt 
format o powierzchni C1 ( 648x917 )        -  12,00 zł / 1 szt 
format o powierzchni C0 ( 917x1297)       -  14,00 zł / 1 szt 
 
2.   Upoważnia się Dyrektora GOK w Kłodawie do corocznej waloryzacji opłat określonych w
pkt 1 w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za rok ubiegły.
 
§   5
 
Opłat nie pobiera się za umieszczanie na słupach ogłoszeniowych:
obwieszczeń urzędowych, obwieszczeń i komunikatów podawanych do publicznej wiadomości przez właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego oraz przez organy administracji i władzy państwowej,
informacji i reklam podawanych do publicznej wiadomości przez jednostki organizacyjne Gminy Kłodawa,
klepsydr.
 
§  6
 
Wpływy z opłat za korzystanie z powierzchni informacyjnej słupów ogłoszeniowych stanowią przychód Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie , przeznaczone są na realizację jego zadań statutowych.
 
§  7
 
Wykonanie zarządzenia powierza się stanowisku d/s promocji.
 
§  8
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                               Pełniąca Funkcję
                                                                                            Burmistrza  Kłodawy
 
                                                                                                  Dorota  Galus